Představení nadačního fondu

Účelem fondu je zejména podpora prevence, diagnostiky a léčby onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí až demenci, a dalších neurologických onemocnění s významným dopadem na kvalitu života pacientů a jejich blízkých.

Cílem fondu je zlepšení diagnostiky, léčby, zkvalitnění péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována, kdy speciální pozornost je věnována dlouhodobě udržitelným strategiím osob s neurologickým onemocněním s významným individualizujícím potenciálem a celospolečenským dopadem. Důraz je kladen na využívání nových SMART řešení ve zdravotnictví a zavádění eHealth procesů.

K realizaci svého účelu bude fond zejména:
  • organizovat, realizovat a financovat pilotní projekty v dané oblasti
  • poskytovat nadační příspěvky vědcům na jejich výzkum
  • udělovat ceny vědcům za výsledky jejich práce a celoživotní dílo
  • poskytovat nadační příspěvky projektům popularizujícím vědu a dílo
  • poskytovat nadační příspěvky pacientům in eventum osobám o ně pečujícím
  • organizovat společenské události, přednášky a diskuze s vědci
  • získávat další sponzory a dárce, kteří podpoří účel a cíle fondu.

Činnost nadačního fondu NEUROSMART můžete podpořit jednorázovou částkou zaslanou na účet číslo 2801494310/2010, Fio banka, a.s. S dárcem lze také uzavřít darovací smlouvu. V tomto případě nás kontaktujte na e-mailové adrese info@neurosmart.cz.

Zakládající členové nadačního fondu

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Obor všeobecné lékařství na brněnské lékařské fakultě absolvovala v roce 1982. Poté nastoupila na II. interní kliniku do brněnské FN u svaté Anny, kde pracovala do roku 1987. Z vnitřního lékařství atestovala v letech 1985 a 1991, habilitovala v roce 1998, profesorkou byla jmenována v roce 2003. V roce 1989 nastoupila na JIP Interní hematoonkologické kliniky ve FN Brno v Bohunicích. Od roku 1999 je přednostkou Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno.

Kromě výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně přednáší na Ostravské univerzitě pro budoucí magistry gerontologické péče. Na LF MU působila v letech 2003–2010 jako proděkanka pro nelékařské obory. Je autorkou 225 odborných publikací na téma vnitřní lékařství a gerontologie. V letech 2011–2015 byla předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a je členkou dalších odborných společností u nás i v zahraničí.

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP

Narodil se 27. 4. 1965 v Brně. V roce 1989 absolvoval studium na Lékařské fakultě brněnské univerzity a poté nastoupil na Neurologickou kliniku ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. V roce 1992 absolvoval atestaci 1. stupně v oboru neurologie a v roce 1995 pak atestaci 2. stupně v tomtéž oboru. Paralelně získal funkční odbornost v klinické elektroencefalografii.

Titul Ph.D. obhájil na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v roce 1999. V roce 2002 byl jmenován docentem a v roce 2007 profesorem pro obor neurologie. V letech 2011–2012 působil jako vedoucí Centra pro neurovědy ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC MU, a od roku 2011 zde působí i jako vedoucí Výzkumné skupiny pro behaviorální a sociální neurovědy.

V roce 2013 byl pověřen vedením 1. neurologické kliniky FN u svaté Anny a LF MU v Brně a v roce 2019 se stal členem londýnské Královské lékařské společnosti (RCP).

Prof. Brázdil byl v letech 2011–2015 předsedou České ligy proti epilepsii ČLS JEP, od roku 2017 je předsedou České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP a současně místopředsedou České neurologické společnosti ČLS JEP. Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů, publikoval více než 500 odborných prací, a v neposlední řadě se významně podílel na organizaci péče o epileptické pacienty v ČR.

Projekt – „Dohledový a asistenční senzor – prepilotní ověřovací fáze“

Stěžejní aktivitou nadačního fondu NEUROSMART je projekt „Dohledový a asistenční senzor“. Projekt podporuje asistenční služby pro pacienty s neurokognitivním deficitem nebo neurologickými problémy (epileptickými záchvaty) a jejich blízké.

Je založen na elektronickém náramku se senzorem, který pacienti dostanou. Náramek bude umět vyhodnotit zdravotní stav pacienta a v případě nutnosti zavolat záchranné složky a/nebo informovat o stavu pacienta rodinné příslušníky.

Individuálně dle onemocnění pacienta bude také moci monitorovat jeho současnou lokaci, připomínat braní léků nebo podat lékaři záchranné služby informace o zdravotním stavu pacienta a jeho zdravotní anamnézu. Zaznamenaná data o pacientech budou následně sloužit pro výzkumné účely.